Kadernota Delfzijl

Op 2 juli jl. is de kadernota 2016 vastgesteld, hierbij een aantal aandachtspunten vanuit onze fractie. 

 

Er spelen moeilijke dossiers die veel van gemeente vergen zoals decentralisaties (€ 20 mln van de € 88 mln begroting!), de aardbevingsproblematiek en mogelijke herindeling. Daartegenover ook positieve ontwikkelingen, veel investeringen in het centrum, dorpen (o.a. termunterzijl!) en wijken en het Marconi project. Ook gaat eindelijk hierdoor het strand gerealiseerd worden. 

 

De VVD heeft benadrukt dat het nu snel tot uitvoering moet komen. Wat nog niet uitgevoerd kan worden moeten we in harde besluiten vastleggen. Met een op handen zijnde herindeling (DAL+ of DEAL vindt de VVD nog steeds) is dit ook zeer belangrijk. Uitgangspunt bij herindeling is financieel 'schoon door de poort', de VVD heeft daaraan toegevoegd maar niet: Roomser dan de paus. D.w.z. plannen die er liggen moeten onverlet worden uitgevoerd! 

 

Wat betreft gebiedsregie is gebleken dat uitvoering niet goed werkte. Daarom is in november '14 kadernotitie vastgesteld om nieuwe sturing te geven. VVD heeft een motie ingediend om de uitvoering van gebiedsregie te evalueren. Helemaal met een eventuele herindeling is het cruciaal dat dit goed werkt. De motie is unaniem aangenomen, er gaat 2 keer per jaar terugkoppeling over worden gegeven. 

 

Een van de collegespeerpunten is het verminderen van regeldruk m.b.t. woningbouw. VVD heeft voorgesteld hiervoor input van het bedrijfsleven te vragen, d.m.v. informatieavond of RTG. Dit werd positief ontvangen. 

 

Wat betreft de inzet van kleinschalige zorg is er een tegenstelling in beleid. In het Woonleefbaarheidsplan werd uitgegaan van de grote aanbieders, met name in relatie tot het bestaande vastgoed. Nu bij de invulling van het sociaal domein blijkt dat er zeker ook kleinschalige zorg nodig is. Dit is altijd door de VVD bepleit. Hiervoor hebben wij nogmaals een toezegging van de wethouder ontvangen dat kleinschalige zorg zeker zal worden ingezet.