Uit de fractie, Loppersum

Hoewel de eerste raadsvergadering na de vakantie nog niet heeft plaatsgevonden, zijn er natuurlijk tal van actuele zaken die spelen in de Lopster politiek.

 

Allereerst de gaswinning. De gemeenteraad is kortgeleden in een besloten setting bijgepraat door het college en ambtenaren.De nationaal coördinator Groningen (NCG), Hans Alders is aan de slag gegaan om een startnotitie-meerjarenprogramma te schrijven voor het bouwkundig versterken en verduurzamen van huizen in het gebied.

Wat is de rol hierbij van de gemeente? Afgesproken is dat bestaande bestuurlijke verantwoordelijkheden in stand blijven. Gemeenten blijven de lokale regie voeren. Hier ligt dus duidelijk ook een taak voor de gemeenteraad de komende jaren. Loppersum valt in het zogenaamde A-cluster en hier zal dus ook begonnen worden met versterken. Als VVD fractie zullen we de vinger aan de pols houden en aandacht blijven vragen voor de problemen die de inwoners ondervinden, maar ook zeker blijven strijden voor goede regelingen voor ondernemers. In veel stukken betreffende de gaswinning wordt deze groep nog wel eens vergeten.

 

De herindeling is ook een actueel thema dat de komende jaren regelmatig voorbij zal komen aan de raadstafel. De VVD in Loppersum heeft zich duidelijk uitgesproken voor DEAL. Dit is ook het standpunt van de meerderheid van de raad. DAL+ zou een alternatief zijn. Omdat het nieuwe provinciebestuur geen enkele druk meer wil opleggen heeft de VVD in de kadernotavergadering van juni gepleit voor meer initiatief van het college. Het is immers beter nu de leiding te nemen, dan straks in een hoek gedrukt worden, waar je niet zijn wil. Aan een oproep aan het college om in ieder geval om tafel te gaan met Delfzijl en Appingedam werd geen gehoor gegeven. Dit leverde een pittige discussie op met het college dat toch meer wil afwachten en ,,de juiste stappen wil nemen”.

 

Tot slot nog even de financiën van Loppersum. Met trots werd de jaarrekening 2014 gepresenteerd door de wethouder, maar de VVD is erg kritisch op het financieel beleid. Veel zaken zijn incidenteel en met de grondexploitatie worden grote risico’s gelopen. De zaken worden volgens ons vaak wat te rooskleurig voorgesteld.